بازاریابی مصرفی چگونه در طی زمان تغییر پیداکرده است؟

ازاینرو نیاز به فعالیتهای بازاریابی افزایش یافت. اگر بهطور ساده بخواهیم این موضوع را بیان کنیم، عرضهکنندگان به هیچ فعالیت و تلاشی برای فعالیتهای بازاریابی نیاز نداشتند. به همین ترتیب، بازاریابان حوزه مصرفی خود را با رفتارهای خرید جدید از طرف مشتریان منطبق ساخته و درنتیجه آگاه به استراتژیهای خاص این دوره که به برخی از آنها در ادامه اشاره میکنم، هستند. وبسایتهایی از قبیل پینترست، اینستاگرام و اسلایدشیر – slideshare – به کسبوکارها این امکان را میدهند تا پیام خود را در قالب یک محصول یا تصویر ارائه دهند. ازلحاظ تاریخی، در عصر تجارت ساده عرضه محدود بود و مصرفکنندگان در جستجوی افرادی بودند که در حال فروش کالاها برای مصرف شخصی بودند. بااینوجود، بسیاری از کسبوکارها از روندهای جدیدی که این وبسایتها در حال ایجاد کردن هستند، هیچ اطلاعاتی در دست ندارند. در عصر مدرن، کسبوکارها به دلیل ظهور فنآوریهای پیشرفته و در دسترس بودن آنها بهشدت در حال رشد و گسترش هستند. ماموریت، چشمانداز و ارزشهای برند در دل برندینگ مشخص میشود. این نوع از بازاریابی بهطور گسترده باهدف ایجاد آگاهی نسبت به برند در جریان است.

این فرایند در نهایت باعث بازگشت مشتری به سوی یک برند و خرید دوباره و چندباره او میشود. در انتها شاید این سوال برای شما ایجاد شده باشد که کدام یک از روشهای بازاریابی را برای کسب و کارتان انتخاب کنید؟ اگر قیمت خیلی پایینی نیز انتخاب کنید، قادر به تأمین هزینههای خود نخواهید بود و خیلی زود شکست میخورید. عصر دیجیتال بهطورقطع تغییرات شگرفی در نحوه اجرا بازاریابی مصرفی ایجاد کردهاند و شرکتهایی که میخواهند با این روند پیش روند باید با سرعت خود را تغییرات فناوری در این عصر همراه کنند. در مقابل اینباند مارکتینگ از ابتدا مخاطبانش را هدف میگیرد و از راههایی از جمله محتوا تلاش میکند به آنها برسد. استفاده زیاد و رو به افزایش از این گوشیها و تبلتها، نفوذ محتوای بازاریابی را برای شبکههای موبایلی ممکن ساخته است. البته این فعالیتها محدود به کانالهای ارتباطی بود که در آن زمان در دسترس عموم قرار داشت که عبارت از گسترش پیام بهصورت دهانبهدهان و رسانههایی از قبیل روزنامه، تلویزیون، رادیو و …

انتظار جامعه از این محصول چیست و درباره آن چه سوالهایی دارد؟ تیم بازاریابی با بررسی قیمتهای رقبا و بازار کلی محصول، کمک میکند تا قیمت مناسبی را برای هر مجله خبری learn-marketing محصول انتخاب کنید. بازاریابی محتوایی فعالیتی است که شامل به اشتراکگذاری محتوا در رابطه با محصول یا خدمات شما با استفاده از کانالهای رسانهها و شبکههای اجتماعی میشود. تبلیغات تلویزیونی در ابتدای حضور تلویزیون در خانه مردم وجود داشتهاند. علاوه بر این، فعالیتهای بازاریابی نیز با عصر جدید منطبق شدهاند و شبکههای اجتماعی بهعنوان کانال مهمی برای تبلیغات و ترفیع و ترویج مورداستفاده قرار میگیرند. بهمنظور اجرای یک استراتژی بازاریابی مصرفی موفق، بهروز نگاهداشتن خودتان در رابطه با روندهای شبکههای اجتماعی و حفظ ارتباط با مشتریان بسیار حیاتی است. در طی چند سال گذشته، استفاده از گوشیهای هوشمند رشد بسیار زیادی داشته است و مردم عموماً به دلیل کاربری آسان آنها و قابلیت اتصال آنها به شبکه اینترنت از آنها استفاده میکنند.

بازاریابی یعنی هنر و علم ارتباطهای اقناعکننده. یا خدمات، تنها محدود به تولید و توزیع محتوای آگاهیبخش نیست؛ بلکه مراحل قبل و بعد آن یعنی تحقیقات بازار، چیدن استراتژی و تحلیل را نیز در برمیگیرد. مزیتی که ایمیل دارد این است که به کمک آن میتوانید انواع محتوا را برای مخاطب ارسال و او را وادار به تعامل کنید. به همین دلیل است که شرکتها به استفاده و بازطراحی وبسایتهای خود روی آوردهاند تا از این طریق ضمن استفاده از فراخوان به عملهای اجتماعی کاربری آنها برای مخاطبین را سادهتر کنند. برای این مصرفکنندگان دنیای مجازی و فیزیکی دارای تناسب یکسانی است و از این طریق تمام دوستان و اعضای خانواده خود را همهجا از طریق شبکههای اجتماعی با خود همراه دارند. از آغاز قرن بیستم تا پایان جنگ جهانی دوم، دنیای مارکتینگ وارد دوره فروش محور شد. زمانی که عصر تولید آغاز شد، بارزترین تغییر در بازار ایجاد تنوع در انتخاب محصولات و خدمات برای مصرفکنندگان بود. رویکرد بازاریابی سنتی، مانند استفاده از تلویزیون برای ترویج و ترفیع محصولات و خدمات به دلیل اشباع رسانهای تقریباً اثربخشی خودش را ازدستداده است.