تفاوت آنها با کلاب هاوس و فضاهای توییتر

راهنمای رایگان: نحوه استفاده از لینکدین برای تجارت، بازاریابی و شبکه  [Download Now]

بیایید در مورد اینکه رویدادهای صوتی لینکدین چیست، چگونه کار می کند و چه معنایی برای بازاریابان دارد صحبت کنیم.

اگرچه ویژگی رویدادهای صوتی زنده LinkedIn جدید است، اما فضای زیادی برای بازی وجود دارد – حتی در این مرحله اولیه.

منبع تصویر

توییتر Spaces دارد. فیس بوک دارای اتاق های صوتی زنده است. کلاب هاوس دارای … کلوب خانه است. اکنون، لینکدین با ویژگی صوتی خود، روی میز نشسته است.

کاربر لینکدین به رویداد صوتی زنده گوش می دهد