تصویر ۶ - تایید مالکیت دامنه در سیستم ایمیل مارکتینگ میلرلایت - گام ۱

تصویر ۶ - تایید مالکیت دامنه در سیستم ایمیل مارکتینگ میلرلایت - گام ۱

تصویر ۶ – تایید مالکیت دامنه در سیستم ایمیل مارکتینگ میلرلایت – گام ۱