تصویر ۷ - تایید مالکیت دامنه در سیستم ایمیل مارکتینگ میلرلایت - گام ۲

تصویر ۷ - تایید مالکیت دامنه در سیستم ایمیل مارکتینگ میلرلایت - گام ۲

تصویر ۷ – تایید مالکیت دامنه در سیستم ایمیل مارکتینگ میلرلایت – گام ۲