استفاده از اعداد در عنوان ایمیل برای افزایش نرخ باز شدن ایمیل

استفاده از اعداد در عنوان ایمیل برای افزایش نرخ باز شدن ایمیل